ប្រយោជន៍-ประโยชน์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ប្រយោជន៍
อ่านว่า : ปรอ ย๊อก์จ
แปลว่า : ประโยชน์
អានថា : ប្រ៉ៈ យោត
ภาษาอังกฤษ : benefit, asset, good for,

ตัวอย่าง : ញ៉ាំបន្លែនិងត្រីមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាព។
อ่านว่า : ญำ บ็อนแล เนิง แตร็ย เมียน ปรอ ย๊อก์จ ด็อว์ล สกขะเพียบ
แปลว่า : กินผักกับปลามีประโยชน์ต่อสุขภาพ
អានថា : គីន់ ផាក់ កាប់ ប៉្លា មី ប្រៈយោត ត សុខៈផាប

ความคิดเห็น