ប្រយោគស្រប-ประโยคบอกเล่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : ប្រយោគស្រប
อ่านว่า : ปรอโหยก ซรอบ
แปลว่า :ประโยกบอกเล่า

អានថា : ប្រៈយោគបកឡ់ៅ
English : Affirmative sentence

ตัวอย่าง : ចូរលើកឧទាហរណ៍ប្រយោគស្របម្នាក់មួយប្រយោគ។
อ่านว่า : โจ เหลิก อุเตียฮอ ปรอโหยก ซรอบ มฺเนียะ มวย ปรอโหยก
แปลว่า : จงยกตัวอย่างประโยคบอกเล่ามาคนละหนึ่งประโยค
អានថា : ចុងយុកតួយ៉ាងប្រៈយោគបកឡ់ៅម៉ាឃន់ឡៈនឺង់ប្រៈយោគ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น