ប្រយោគសំណូមពរ-ประโยคขอร้อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร : ប្រយោគសំណូមពរ
อ่านว่า : ปรอโยคซ็อมโนมโป
แปลว่า :ประโยคขอร้อง
អានថា : ប្រៈយោគខ៎រ៉ង
English : Imperative (Request) Sentence

ตัวอย่าง : តើយើងប្រើប្រយោគសំណូមពរនៅពេលណា?
อ่านว่า : ต๊าว เยิง ปเริวว์ ปรอโยค ซ็อมนัว เนิว เปว น้า?
แปลว่า : เราใช้ประโยคขอร้องเมื่อไหร่
អានថា : រ៉ៅឆៃប្រៈយោគខ៎រ៉ងមឿរ៉ៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น