ប្រយោគបញ្ជា-ประโยคคำสั่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร : ប្រយោគបញ្ជា
อ่านว่า : ปรอโยค บังญ์ เจีย
แปลว่า :ประโยคคำสั่ง
អានថា : ប្រៈយោគខាំសាំង
English : Imperative (Comand) or Statement Sentence

ตัวอย่าง : ដូចម្ដេចដែលហៅថាប្រយោគបញ្ជា?
อ่านว่า : โดกจ์ มะเด็กจ์ แดว์ล เฮา ทา ปรอโยค บังญ์ เจี๊ย?
แปลว่า : จงให้ความหมายของประโยคคำสั่ง
អានថា : ចុងហ់ៃខ្វាមហ្មា៎យខ៎ងប្រៈយោគខាំសាំង

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น