ប្រយោគបញ្ជាក់ពីតម្រូវការ-ประโยคแสดงความต้องการ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

ภาษาเขมร : ប្រយោគបញ្ជាក់ពីតម្រូវការ
อ่านว่า : ปรอโยค บังญ์ เจียะ ปี ด็อมโรว กา
แปลว่า :ประโยคแสดงความต้องการ

អានថា : ប្រៈយោគសៈឌែងខ្វាមតង់កាន

ตัวอย่าง : ដូចម្ដេចដែលហៅថាប្រយោគបញ្ញាក់ពីតម្រូវការក្នុងភាសាថៃ?
อ่านว่า : โดกจ์ มฺเด็ก แดว เฮา ทา ปรอโยค บังเจียะ ปี ด็อมโรวกา กฺนง เพียซา ไทย
แปลว่า : จงให้ความหมายของประโยคแสดงความต้องการในภาษาไทย
អានថា : ចុងហៃខ្វាមហ្ម៉ាយខ៎ងប្រៈយោគសៈឌែងខ្វាមតង់កានណៃផាសាថៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %