ប្រមាត់-ถุงน้ำดี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ប្រម៉ាត់
อ่านว่า : ปรอมัด
แปลว่า :ถุงน้ำดี
អានថា : ធ៎ុងណ៑ាមឌី
ภาษาอังกฤษ : Gallbladder

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំកើតជំងឺគ្រោះក្នុងប្រម៉ាត់។
อ่านว่า : ม๊ะ คญม เกิว์ด จ่มงือ กฺโระฮ์ กฺนง ปรอ มัด
แปลว่า : แม่ฉันเป็นโรงนิ่วในถุงน้ำดี
អានថា : ម់ែឆ៎ាន់ប៉េនរ់ោគនីវ់ណៃធ៎ូង់ណ៑ាមឌី

Admin : Rithy

ความคิดเห็น