ប្រភពដើម-ต้นกำเนิด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : ប្រភពដើម, ដើមកំណើត

อ่านว่า : ปรอ ภบ เดิม, เดิม ก็อม เนิด

แปลว่า :

ต้นกำเนิด

អានថា : តុន កាំ នើត

English : originated
ตัวอย่าง : ដឹងទេ? ឪឡឹកមានដើមកំណើតនៅទីណា?

อ่านว่า : เดิงเต๊? โอว เลอะก์ เมียน เดิม ก็อมเนิด เนิว ตี น้า?

แปลว่า :

รู้ไหม? แตงโมมีต้นกำเนิดอยู่ที่ไหน

អានថា : រូហ្មៃ៎ ទែងម៉ូមីតុនកាំនើតយូធីហ្នៃ៎
By: Admin Ken Rithy Ny

ขอบคุรภาพจาก ThaiPBS

ดูรายการ http://program.thaipbs.or.th/watch/NGTRzX

ความคิดเห็น