ប្រទីប ประทีบ, กระทง หรือไหลเรือไฟกันแน่

Read Time:1 Second

ไหลเรือไฟ..เมื่อแข่งเรือเสร็จช่วงหกโมงเย็นเศษพลบค่ำก็จะมีเรือประทีปคนไทยเรียกไหลเรือไฟ(คล้ายแบบทางจังหวัดนครพนม) มีนี้มี 10 ลำ ส่วนมากเป็นของกระทรวงและสถาบัน ในระหว่างเรือไฟวิ่งผ่านหน้าพระที่นั่งที่ประทับจะมีการจุดพลุ 2000 นัด ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดเวลา 3 วัน คือ 5-6-7 พ.ย.ในระหว่างเรือไฟแล่นผ่านโฆษกพิธีกรจะบรรยายอธิบายความหมายสัญลัีกขณ์ที่ตกแต่งบนเรือไฟ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %