ប្រតិទិន-ปฏิทิน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ปฏิทินการปลูกผักของชาวกัมพูชา

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

เนื่องจากว่าพืชผักแต่ละชนิดมันจะมีการต้องการทางด้าน สภาพดินและอากาศที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นในแต่ละฤดู  จะอำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชผักที่แตกต่างกันเช่นกัน ทำให้มีผู้รู้ ทำเอกสาร เกี่ยวกับปฏิทินการปลูกผักของชาวกัมพูชาออกมา แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะ เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยหรือเปล่า
ถ้าหากว่ามัน ไม่เหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็พื้นดินของชาวไทย ถือซะว่าบทเรียนนี้เอาไว้ศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมร มีทั้งชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนของเขมร แล้วก็ชื่อผัก มากมายหลายชนิดเลยทีเดียว
วันนี้ขอเสนอคำว่า ปฏิทิน ก็แล้วกันนะครับ

ภาษาเขมร : ប្រតិទិន
อ่านว่า : ปรอเตะเติน
แปลว่า : ปฏิทิน
អានថា : ប៉ៈទិធិន

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น