ប្រតិទិន-ปฏิทิน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ប្រតិទិន-ปฏิทิน ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រតិទិន-ปฏิทิน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រតិទិន
อ่านว่า : ปรอ เตะ เติน
แปลว่า : ปฏิทิน
ภาษาอังกฤษ : Calendar

ตัวอย่าง : ប្រតិទិនសម្រាប់ខែមិថុនានៅលើតុខ្ញុំ។
อ่านว่า : ปรอ เตะ เติน ซ็อม หรับ แคย์ มิโถะนา เนิว เลอ ตก คญม
แปลว่า : ปฏิทินสำหรับเดือนมิถุนาอยู่บนโต๊ะผม

ป.ล. តុ อ่านว่า โตะ ก็จริง แต่ในการพูดและใช้ทั่วไปจะอ่านว่า ตก 

ความคิดเห็น