ប្រជ្រុយ-ไฝ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ប្រជ្រុយ
อ่านว่า : ปรอ จรุย
แปลว่า : ไฝ
អានថា : ហ្វ៎ៃ
ภาษาอังกฤษ : mole

ตัวอย่าง : ចង់កាត់ប្រជ្រុយចោលអត់?
อ่านว่า : จ็อง กัด ปรอ จรุย จอวล์ อ๊อด
แปลว่า : อยากตัดไฝทิ้งไหม
អានថា : យ៉ាក តាត់ ហ្វ៎ៃ ធីង ម៉ៃ?

Admin : Rithy

ความคิดเห็น