ប្រចៀវ-ค้างคาว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ប្រចៀវ-ค้างคาว

ប្រចៀវ-ค้างคาว

ภาษาเขมร : ប្រចៀវ
อ่านว่า : ปรอ เจียว
แปลว่า : ค้างคาว
ภาษาอังกฤษ : Bat

ตัวอย่าง : កាលពីក្មេងខ្ញុំខ្លាចប្រចៀវណាស់។
อ่านว่า : กาว์ล ปี โนว กเมง คญม คลาจ ปรอ เจียว น่ะฮ์
แปลว่า : เมื่อตอนเด็กฉันกลัวค้างคาวมาก

ความคิดเห็น