ប្រកែក-เถียง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ប្រកែក
อ่านว่า ปรอแกก
แปลว่า เถียง

นอกจากนี้ยังมีคำว่า តមាត់ ตอม็อด
แปลว่า 
ต่อปากต่อคำ

ใครฟังออกบอกที นางเถียงแม่ว่าอะไร

ความคิดเห็น