ប័ណ្ណឥណទាន-บัตรเครดิต ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ប័ណ្ណឥណទានภาษาเขมร : ប័ណ្ណឥណទាន
อ่านว่า : บัน เอินนะเตียน
แปลว่า : บัตรเครดิต
អានថា : បាត់ខ្រេឌីត់
ภาษาอังกฤษ : Credit card
Listen :

ตัวอย่าง : តើអ្នកមានប័ណ្ណឥណទានទេ?
อ่านว่า : เติว์ เนียะ เมียน บัน เอินนะเตียน เต๊
แปลว่า : คุณมีบัตรเคนดิตไหม
អានថា : ឃូន់ មី បាត់ខ្រេឌីត់ ម៉ៃ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น