ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ប៊ិក
อ่านว่า : บีกจ์
แปลว่า : ปากกา
អានថា : ប៉ាកកា
ภาษาอังกฤษ : Pen

ตัวอย่าง : ប៊ិកអ្នកណាជ្រុះនៅក្រោមតុ?
อ่านว่า : บิกจ์ เนียะนา จรุ๊ฮ์ เนิว กรอม ต๊ก ?
แปลว่า : ปากกาใครตกใต้โต๊ะ
អានថា : ប៉ាកកាខ្រៃតុកតាយ់តុ

ความคิดเห็น