ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ
ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ប៊ិក
อ่านว่า : บีกจ์
แปลว่า : ปากกา
អានថា : ប៉ាកកា
ภาษาอังกฤษ : Pen

ตัวอย่าง : ប៊ិកអ្នកណាជ្រុះនៅក្រោមតុ?
อ่านว่า : บิกจ์ เนียะนา จรุ๊ฮ์ เนิว กรอม ต๊ก ?
แปลว่า : ปากกาใครตกใต้โต๊ะ
អានថា : ប៉ាកកាខ្រៃតុកតាយ់តុ

ความคิดเห็น

Next Post

សេះ-ม้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Thu Jan 1 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : សេះ อ่านว่า : แซะฮ์ แปลว่า : ม้า អានថា : ម៉ា៚ ภาษาอังกฤษ : Horse ตัวอย่าง : ក្មួយស្រីខ្ញុំខ្លាចសេះណាស់។ อ่านว่า : กฺมวย ซแร็ย คญม คลากจ์ แซะฮ์ น่ะฮ์ แปลว่า : หลานสาวฉันกลัวม้ามาก អានថា : ឡ៎ានស៎ាវឆ៎ាន់ក្លួម៉ាម៉ាក ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,912 Related Posts:ទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្បែរ-เคียงข้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃមើលងាយ-ดูถูก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃប័រ-อาโวคาโด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃលប់ចោល-ยกเลิก […]
%d bloggers like this: