ប៉ូវ-บำรุง,ชู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ប៉ូវ
อ่านว่า : โปว
แปลว่า :
บำรุง, ชู
អានថា : បាំរ៉ូង់, ឈូ
English :

ตัวอย่าง :ញ៉ាំទ្រូងមាន់ប៉ូវទ្រូងយើង  ញ៉ាំសាច់គោប៉ូវសាច់យើង ចុះបើញ៉ាំពងមាន់ប៉ូវអី?
อ่านว่า : ญำตรูงม็อนโปวตรูงเยิง ญำสักจ์โกโปวสักจ์เยิง โจ๊ะฮ์ญำโปงม็อน โปวแอ๊ย
แปลว่า : กินอกไก่บำรุงอกเรา กินเนื้อวัวบำรุงกล้ามเนื้อเรา แล้วถ้ากินไข่ละบำรุงอะไร
អានថា : គីនអុកកៃបាំរ៉ូង់អុករ៉ាវ គីននឿវួបាំរ៉ូង់ក្លាមនឿរ៉ាវ លែវគីនខៃឡះ បាំរូង់អៈរ៉ៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น