បំណុល-หนี้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

បំណុល   อ่านออกเสียงว่า บ็อม โน็ล
แปลว่า   หนี้  
អានថា នី(សំលេងកន្រ្តាក់)

ตัวอย่าง  លោកហ៊ុន សែន ចង់ជួបលោក ដូណាល់ត្រាំ និយាយរឿងបំណុល។
อ่านว่า   โลก ฮุน แซน  จ็อง จวบ โลก โดนัล  ตรำ นิเยียย เรือง บ็อม โน็ล
แปลว่า   นายฮุน เซน อยากพบนายโดนอล ทรำ ปรึกษาเรื่องหนี้
អានថា ណាយហ៊ុនសេន យ៉ាកផុបណាយឌោណល ថ្រាំ ភ្រឹកស៎ារឿង នី

อ่านข่าวต่อ : http://vodhotnews.com/15/06/2017/hun-sen-usa-about-aid-debt/

ความคิดเห็น