បៅដោះ-ดูดนม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បៅដោះ
อ่านว่า : เบาเด๊าะฮ์
แปลว่า : กินนม, ดูดนม(โดยตรงจากเต้า)
អានថា : គីន់ នំ
ภาษาอังกฤษ : Drink milk, breastfeed

ตัวอย่าง : កូនគោកំពុងបៅដោះគោ។
อ่านว่า :
โกน โก ก็อมปง เบาเด๊าะฮ์โก
แปลว่า : ลูกวัวกำลังกินนมวัว
អានថា : លូកវួ កាំឡាំងគីន់នំវួ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น