បោះបង់-ละทิ้ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បោះបង់
อ่านว่า : เบ๊าะฮ์บ็อง
แปลว่า : ทิ้ง, ละทิ้ง
អានថា : ធីង, ឡៈធីង
ภาษาอังกฤษ : to leave someone or something

ตัวอย่าง : គាត់ឈឺចាប់ណាស់ពេលសង្សារបោះបង់។
อ่านว่า : ก็วด ชือ จับ น่ะฮ์ เปว์ล ซ็องซา เบ๊าะ บ็อง
แปลว่า : เขาเจ็บปวดมากตอนถูกแฟน
អានថា : ខា៎វ ចេប់ ពួត ម៉ាក តន ធូក ហ្វ៊ែន ធីង

ความคิดเห็น