បោះឆ្នោត-เลือกตั้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បោះឆ្នោត-เลือกตั้ง ภาษาเขมรวันละคำ

បោះឆ្នោត-เลือกตั้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បោះឆ្នោត
อ่านว่า : เบ๊าะฮ์ ฉโนว์ด
แปลว่า : เลือกตั้ง
ภาษาอังกฤษ : Election, vote

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះមានការបោះឆ្នោតនៅសាលារៀន។
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ เมียน กา เบาะฮ์ ฉโนว์ด เนิว ซาลาเรียน
แปลว่า : วันนี้มีการเลือกตั้งที่โรงเรียน

ความคิดเห็น