បេះដូងខ្មែរ-หัวใจเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : បេះដូងខ្មែរ
อ่านว่า : แบะฮ์ โดง คแมย์
แปลว่า : หัวใจเขมร
ภาษาอังกฤษ : Khmer Heart

ตัวอย่าง : ជនជាតិខ្មែរមានបេះដូងតែមួយគឺ បេះដូងខ្មែរ។
อ่านว่า : จ็น เจียด คแมย์ เมียน แบะฮ์ โดง แตย์ มวย กือ แบะฮ์ โดง คแมย์
แปลว่า : คนเขมรมีหัวใจหนึ่งเดียวคือหัวใจเขมร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %