បុកល្ហុង-ส้มตำ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បុកល្ហុង-ส้มตำ

បុកល្ហុង-ส้มตำ

ภาษาเขมร : បុកល្ហុង
อ่านว่า : บก ละฮง
แปลว่า : ส้มตำ
ภาษาอังกฤษ : Papaya Salad

ตัวอย่าง : បុកល្ហុងស្រុកថៃហិរណាស់។
อ่านว่า : บก ละฮง ซรก ไทย เฮิร์ น่ะฮ์
แปลว่า : ส้มตำเมืองไทยเผ็ดมาก

ความคิดเห็น