បឹងយក្សឡោម บึงยักษ์ล้อม

Read Time:0 Second

เมื่อสามปีที่แล้วพระองค์เสด็จมาที่นี่…บึงเยียะก์ลอม (ปากปล่องภูเขาไฟ) จังหวัดรัตนคีรี ติดชายแดนเวียดนาม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %