បិតប្រកាស-ติดประกาศ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បិតប្រកាស
อ่านว่า : เบ็ด ปรอ กะฮ์
แปลว่า :ติดประกาส
អានថា : ទីត់ ប៉្រៈកាត
ภาษาอังกฤษ : stick or post an announcement

ตัวอย่าง : បងស្រីស្អាតកំពុងបិតប្រកាសតាមរកឆ្កែរបស់គាត់ឈ្មោះគីគី។
อ่านว่า : บอง ซฺแร็ย ซฺอาด ก็อมปุง เบ็ด ปรอกะฮ์ ตาม โหรก ชฺแกย์ โรเบาะฮ์ ก็วด ชฺโมะฮ์ กีกี
แปลว่า : ที่สาวคนสวยกำลังติดประกาสตามหาหมาของเธอชื่อกีกี
អានថា : ភីស៎ាវឃន់ស៎ួយកាំឡាំងទីត់ប៉្រៈកាតតាមហ៎ាម៉ាខ៎ងធើឈឺគីគី

Admin : Rithy

ความคิดเห็น