បាឡែន-วาฬ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បាឡែន
อ่านว่า : บาแลย์น
แปลว่า : วาฬ
អានថា : វ៉ាន
ภาษาอังกฤษ : Whale

ตัวอย่าง : បាឡែនមិនមែនជាត្រីទេ វាជាថនិកសត្វ។
อ่านว่า : บาแลย์น เมิน แมน เจีย แตร็ย เต เวีย เจีย ทะเนิกกะสัตว์
แปลว่า : วาฬไม่ได้เป็นปลาหรอก มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
អានថា : វ៉ានម៉ៃដ់ាយប៉េន់ប៉្លារ៉ក ម៉ាន់ប៉េន់សត្វល៑ៀងល់ូកដ់ួយនំ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น