បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ

បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាល់ទាត់
อ่านว่า : บัว์ล ต็วด
แปลว่า : ฟุตบอล
អានថា : ហ្វ៊ូតបន
ภาษาอังกฤษ : Football, soccer

ตัวอย่าง : កម្ពុជាមិនសូមមានឈ្មោះបោះសំលេងលើវិស័យបាល់ទាត់ទេ។
อ่านว่า : กัมปุเจีย เมินโซว เมียน ชโม๊ะฮ์ เบ๊าะฮ์ ซ็อมเลง เลอ วิซัย บัว์ล ต็วด เต
แปลว่า : กัมพูชาไม่ค่อยมีชื่อเสียงในเรื่องฟุตบอลเลย
អានថា : កាំភូឆាម៉ៃខ់យមីឈឺសៀងណៃរឿងហ្វូតបនលើយ

ความคิดเห็น