បានហើយ-พอแล้ว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

วันนี้ดูเฟสเพื่อนเขมรโพสแล้วมีคำว่า ពីរនាក់បានហើយ สองคนก็พอแล้ว เลยอยากสอนยาวๆหน่อย อาจจะเหมาะกับแฟนเพจชาวเขมรถิ่นไทยมากครับบทนี้

ชาวไทยคแมร์แถวชายแดนจะมีคำว่า พอเจีย(พอดี) มันพอ(ไม่พอ) พอระโอย(พอไหม) พอเฮย(พอแล้ว) ต่าง ๆ นานา แต่สำหรับชาวคแมร์กัมพูชาเลยจะไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือ พอ มันไม่มีความหมายใด ๆ ในภาษาเขมรเลย ผมคิดว่ามันเป็นทับศัทพ์ภาษาไทยในภาษาเขมรถิ่นไทยเท่านั้นครับ

อ้าว แล้วถ้าจะพูดคำว่าพอ เขมรกัมพูชาใช้คำว่าอะไรละ? นี่คือคำถามที่ตามมา

เขมรกัมพูชาใช้คำว่า បាន (บาน) ที่แปลว่า ได้ นั้นแหละ ซึ่งคำนี้แปลได้ทั้ง ได้ และ พอ เช่นคำว่า បានហើយ (บานเฮย) แปลว่า ได้แล้ว/พอแล้ว
បានហើយនៅ? (บานเฮยเนิ้ว?) แปลว่า ได้แล้วยัง/พอยัง แต่ก็ไม่เสมอไปครับ

คำว่า พอดี ที่เขมรถิ่นไทยใช้คำว่า พอเจีย ซึ่งแปลตรงตัวจากไทยนั้น ในบางกรณีเขาก็พูดคำว่า ละโมม หรือ ละมวม(แล้วแต่ถิ่น) ซึ่ง เขมรกัมพูชาจะใช้คำว่า ល្មម (ลโมม) เช่นคำว่า พอดียัง ល្មមនៅ?

ส่วนคำว่า ไม่พอ ที่เขมรถิ่นไทยพูดว่า มันพอ เขมรกัมพูชาก็ไม่เข้าใจครับ ต้องใช้คำว่า មិនគ្រប់(เมินกรบ)/មិនគ្រាន់(เมินกร็อน) หรือรวมกันเป็น មិនគ្រប់គ្រាន់(เมินกรบกร็อน) ซึ่งแปลว่า ไม่ครบ แต่มันก็มีอีกความหมายหนึ่งว่า ไม่พอนั้นเอง

ส่วนตัวที่ผมมาร์คสีแดงนั้น เขมรกัมพูชาใช้เหมือนเขมรไทยครับ แต่จะสำเนียงต่างกันนิดหน่อย มัน=>เมิน ซึ่งแปลว่า ไม่ ไหม หรือไม่ แต่รู้ไหม เขมรกัมพูชาใช้ไม่บ่อยนัก แต่จะได้ยินคำว่า អត់(อ็อด/อ๊อด) แทน เล่น อ็อดกรบ ไม่ครบ/ไม่พอ, กร็อนอ๊อด? พอไหม?  ไอ้ตัวนี้สำคัญครับ เพราะ เขมรกัมพูชาไม่มีคำว่า ระโอย เลยครับ ถ้าจะถามคนเขมร ลองเปลี่ยนจาก ระโอย เป็น อ๊อด แทน จะเข้าใจกันง่ายขึ้นครับ

เช่น
เมียน ระโอย เป็น เมียน อ๊อด? (มีไหม)
ซี ระโอย เป็น โฮบ อ๊อด? (กินไหม) เอ่อะ คำว่ากิน เขมรสมัยนี้ไม่ค่อยโฮบแล้วครับ ต้อง ญำ ไม่ใช่ ยำ น่ะ ห้าม ซี น่ะ ไม่สุภาพ
โตว ระโอย เป็น โตว อ๊อด? (ไปไหม)

แถมอีกคำครับ …เฮย ระโอย (…แล้วยัง) ให้ใช้คำว่า เฮยเนิ้ว? หรือ เนิ้ว? เช่น
ซีบาย เฮย ระโอย เป็น ญำบาย เนิ้ว? (กินข้าวยัง)
เมียน โกน เฮย ระโอย เป็น เมียน โกน เฮย เนิ้ว? (มีลูกยัง) เป็นต้นครับ

อยากเรียนบทเรียนต่อไป กดไลค์ แชร์ ถ้ามีคนไลค์ถึง 200 จะสอนเกี่ยวกับ ศัพท์เขมรถิ่นไทยที่ต่างจากเขมรกลาง หรือเขมรกัมพูชา ให้แฟนเพจทุกท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

หรือถ้าอยากให้ผมสอนเรื่องอะไร ก็ทัก Inbox

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %