បាញ់-ยิง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បាញ់
อ่านว่า : บัย์ญ
แปลว่า : ยิง
ภาษาอังกฤษ : shoot

ตัวอย่าง : មើលអី? បាញ់ងាប់ឡូវ!!!!
อ่านว่า : เมิว์ล แอ็ย?  บัย์ญ ง็วบ โล๋ว
แปลว่า : มองอะไร? เดี๋ยวยิงตายเลย

ความคิดเห็น