បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាក់
อ่านว่า : บะก์
แปลว่า : หัก
ภาษาอังกฤษ : Broken

ตัวอย่าง : ភ្លៀងយប់ម៉ិញ ដើមឈើនៅក្រោយផ្ទះបាក់អស់ហើយ។
อ่านว่า : พเลียง ยบ เม็ย์ญ  เดิว์ม เชอ เนิว กโรว์ย พเตี๊ยะฮ์ บะก์ เอาะฮ์ เฮิว์ย
แปลว่า : ฝนเมื่อคืน ต้นไม้อยู่หลังบ้านหักหมดแล้ว

ความคิดเห็น