បរាភវសូត្រ គាថាទី 12

Spread the love

អប្បភោគោ មហាតណ្ហោ
ខត្តិយេ ជាយតេ កុលេ
សោ ច រជ្ជំ បត្ថយតិ
តំ បរាភវតោ មុខំ។
ជនណាកើតក្នុង ត្រកូលជាក្សត្រ
អ្នកក្សត់សម្បតិ ហើយប្រាថ្នាធំ
ចង់បានជាស្តេច សោយរាជ្យស្តុកស្តម្ភ
ហេតុនោះនឹងនាំ ឲ្យដល់វិនាស។

ความคิดเห็น