បរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

วันนี้เอา 2 คำเลยเนาะ

ภาษาเขมร: បរាជ័យ
อ่านว่า: ปะราเจย
แปลว่า: พ่ายแพ้
អានថា: ផាយភែ
ภาษาอังกฤษ: Lost

ตัวอย่าง: បរាជ័យទៀតហើយខ្ញុំ។
อ่านว่า: : ปะราเจย เตียด เฮย คญม
แปลว่า: พ่ายแพ้อีกแล้วฉัน
អានថា: ផាយ់ភែអ៊ីកលែវឆ៎ាន់

ภาษาเขมร: អស់សង្ឃឹម
อ่านว่า: เอ๊าะฮ์ ซ็อง เคิม
แปลว่า: สิ้นหวัง
អានថា:ស៊ីន់ វ៉ាំង
ภาษาอังกฤษ: Despair

ตัวอย่าง: គេមិនខ្វល់ពីយើងទេ អស់លង្ឃឹមហើយខ្ញុំ។
อ่านว่า: : เก เมิน คฺว็อล ปี เยิง เต เอ๊าะซ็องเคิม เฮย คญม
แปลว่า: เขาไม่สนใจเราเลย สิ้นหวังแล้วฉัน
អានថា: ខ៎ោវ ម៉ៃ ស៊ន់ចៃ រោវ លើយ ស៊ីន់វ៉ាំង លែវ ឆ៎ាន់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น