បបរស-ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បបរស-ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

បបរស-ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បបរស
อ่านว่า : บอ บอ ซอ
แปลว่า : ข้าวต้มจืด
ภาษาอังกฤษ : rice porridge

ตัวอย่าง : បបរសជាមួយពងទាប្រៃក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរតើ!។
อ่านว่า : บอบอซอ เจียมวย โปง เตีย ปไร ก็ ชงัยญ์ มยาง แดย์ เติ้วว์
แปลว่า : ข้าวติมกับไข่เค็มก็อร่อยดีเหมือนกันน่ะ

ความคิดเห็น