បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ-ห้องรับแขก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ-ห้องรับแขก ภาษาเขมรวันละคำ

បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ-ห้องรับแขก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
อ่านว่า : บ็อน ต็บ โต ต็วล พเญียว
แปลว่า : ห้องรับแขก
ภาษาอังกฤษ : Living room

ตัวอย่าง : បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវគួរតែជាបន្ទប់ដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងផ្ទះ។
อ่านว่า : บ็อน ต็บ โตต็วล พเญียว กัว แตย์ เจีย บ็อน ต็บ แดย์ล ซ-อาด เจียง เก เนิว กนง พเตียะฮ์
แปลว่า : ห้องรับแขกควรเป็นห้องที่สวยที่สุดในบ้าน

ความคิดเห็น