បណ្ដាញ-เครือข่าย ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

ตามคำเสนอจากท่าน Athawat Saithai

image

ภาษาเขมร : បណ្ដាញ
อ่านว่า : บ็อน ดาย์ญ
แปลว่า : เครือข่าย
ภาษาอังกฤษ : Network

ตัวอย่าง : ហ្វេសប៊ុកជាបណ្ដាញសង្គមដែលធំបំផុត។
อ่านว่า : แฟสส์ บุก เจีย บ็อน ดาย์ญ ซ็อง โก่ม แดว์ล ธม บ็อม พด
แปลว่า : แฟสบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมที่ใหญ่ที่สุด

ความคิดเห็น