បញ្ហា-ปัญหา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

คอมพิวเตอร์มีปัญหาภาษาเขมร : បញ្ហា
อ่านว่า : ปังญะฮา
แปลว่า : ปัญหา
អានថា : ប៉ាន់ហា៎
ภาษาอังกฤษ : problem
Listen :

ตัวอย่าง :
อ่านว่า :
แปลว่า :
អានថា :

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น