បញ្ចាំ,លោះ-จำนำ,ไถ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
បញ្ចាំ,លោះ-จำนำ,ไถ่ ภาษาเขมรวันละคำ

បញ្ចាំ,លួស-จำนำ,ไถ่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បញ្ចាំ, លោះ
อ่านว่า : บังญ์ จำ, โล็ะฮ์ หรือ ลั๊วะฮ์
แปลว่า : จำนำ, ไถ่
អានថា : ចាំណាំ, ថៃ់
ภาษาอังกฤษ : Pledge and ransom

ตัวอย่าง : បើអាចទៅរួច, ចង់យកក្ដីទុក្ខទៅបញ្ចាំ ហើយយកលុយទៅលោះក្ដីសុខត្រឡប់មកវិញ។
อ่านว่า : เบิวว์ อากจ์ เติว บาน, จ็อง โหยก กแด็ย ตุกข์ เติว บังญ์จำ  เฮิว์ย โหยก ลุย เติว ลั๊วะฮ์ กแด็ย ซก ตรอล็อบ โหมก วิงญ์
แปลว่า : หากเป็นไปได้, อยากเอาความทุกข์ไปจำนำ แล้วเอาตังค์ไปไถ่ความสุขกลับมาคืน
អានថា : ហាកប៉េនប៉ៃដ់ាយ យ៉ាកអោវ៍ ខ្វាមធុក ប៉ៃចាំណាំ លែវអៅវ៍តាំង ប៉ៃថ់ៃខ្វាម ស៊ុខ ក្លាប់ ឃឺន ម៉ា

ความคิดเห็น