បង្រៀន-สอน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បង្រៀន
อ่านว่า : บ็อง เรียน
แปลว่า : สอน
អានថា : ស៎ន
ภาษาอังกฤษ : Teach

ตัวอย่าง : សិស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូបង្រៀន
อ่านว่า : เซอะฮ์ เตียง เอาะฮ์ คเนีย ตโรว โหยก เจิด ตุก ดะก์ สฺดับ กรู บ็อง เรียน
แปลว่า : นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังครูสอน
អានថា : ណ័ករៀនធុកឃន់ត់ង់តាំ់ងចៃហ្វាំងឃ្រូស៎ន

ความคิดเห็น