បង្គោលគីឡូ-หลักกีโล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បង្គោលគីឡូមែត្រ
อ่านว่า : บ็อง โกวล์ กีโล
แปลว่า : หลักกีโลเมตร
អានថា : ឡ័កគីឡូមេត
ภาษาอังกฤษ : Kilometer stone, milestone

ตัวอย่าง : នេះជាបង្គោលគីឡូពីប៉ោយប៉ែតទៅភ្នំពេញ មានចម្ងាយ 407 គម។
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย บ็อง โกวล์ กีโล ปี ปอย แปย์ด โตว ภนมเป็งญ์ เมียน จ็อมงาย บวนโรยปรำปี กีโลแมย์ด
แปลว่า : นี่คือหลักกีโลจากปอยเปดไปพนมเปญ มีระยะทาง 407 ก.ม
អានថា : នីឃឺឡ័កគីឡូចាកប៉យប៉េតប៉ៃភ្នំពេន មីរ៉ៈយ៉ៈថាង ស៊ីរ៉យជេត់ គីឡូមេត

ความคิดเห็น