បង្គាបំពងម្សៅ-กุ้งชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បង្គាបំពងម្សៅ-กุ้งชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

បង្គាបំពងម្សៅ-กุ้งชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បង្គាបំពងម្សៅ
อ่านว่า : บ็องเกีย บ็อมโปง มเซา
แปลว่า : กุ้งชุบแป้งทอด
ภาษาอังกฤษ : Deep fried small shrimp

ตัวอย่าง : បង្គាបំពងម្សៅពិតជាស្រួយឆ្ងាញ់មែន!!។
อ่านว่า : บ็อบเกีย บ็อมโปง มเซา เปิ่ด เจีย ซรวย ชงังญ์ แมน
แปลว่า : กุ้งชุบแป้งทดช่างกรอบอร่อยจริงๆ

ความคิดเห็น