បង្កាត់ភ្លើង-ก่อไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បង្កាត់ភ្លើង
อ่านว่า : บ็องกัดเพลิง
แปลว่า : ก่อไฟ
អានថា : ក ហ្វៃ
ภาษาอังกฤษ :

ตัวอย่าง : ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអត់សូវចេះបង្កាត់ភ្លើងធ្យូងទេ។
อ่านว่า : บโอน ซฺแร็ย โรเบาะฮ์ คญม อ็อด โซว เจะฮ์ บ็องกัด เพลิง ทฺยูง เต
แปลว่า : น้องสาวของฉันก่อไฟถ่านไม่ค่อยเป็น
អានថា : ណងសា៎វខ៎ងឆា៎ន់ ក ហ្វៃ ម៉ៃ ខយ់ ពេន់

Listen

ความคิดเห็น