បក-ปอก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បក
อ่านว่า : บอก
แปลว่า : ปอก
អានថា : ប៉ក
ภาษาอังกฤษ : to pill
Listen :

ตัวอย่าง : បង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកស្រួលដូចបកចេក។
อ่านว่า : บ็อง เกิว์ด เกียะเนียะนี เฟสบุค ซฺร็วล โดกจ์ บอก เจก
แปลว่า : สร้าบัญชีเฟสบุ๊คง่ายอย่างกับปอกกล้วย
អានថា : សា់ង់ បញ្ឈី ហ្វេតប៊ូក ង៉ាយ់ យ៉ាង កាប់ ប៉ក ក្លួយ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ทุกข์ ไม่มีปัญหา ..

Tue Sep 8 , 2015
Spread the love ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ทุกข์ ไม่มีปัญหา .. ปัญหานี่ทำให้เกิดปัญญา … ปัญญาที่จะหาทางออกจากปัญหา … ปัญหายิ่งใหญ่แค่ไหน โอกาสทองยิ่งมีมาก … เมื่อไรที่หาข้อดีในปัญหาได้ .. เมื่อนั้นแสดงว่าปัญญาเริ่มเกิด .. การฟูมฟาย ตีอกชกตัว ประนามตนเองหรือผู้อื่นว่าเป็นฝ่ายผิด ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ใจยิ่งแกว่งมากเท่าไร .. เรายิ่งใช้สติ จับใจไว้ได้ยาก แต่เราต้องทำ เพราะมันเป็นใจของเรา คนที่ผ่านปัญหาไปได้มีหลายประเภท .. บ้างปล่อยไปตามกาลเวลา บ้างหาวิธีแก้ไข ถึงแม้ต้องเจ็บปวด ทั้งน้ำตา บ้างหาวิธีแก้ไข ด้วยสติ ลอง นิ่ง เงียบ ให้ เวลากับตัวเอง .. พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง .. ดูซิว่า “เราจะจับใจ” ของเราไว้ได้หรือไม่ .. ณ สติจับใจ […]
%d bloggers like this: