បក-ปอก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បក
อ่านว่า : บอก
แปลว่า : ปอก
អានថា : ប៉ក
ภาษาอังกฤษ : to pill
Listen :

ตัวอย่าง : បង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកស្រួលដូចបកចេក។
อ่านว่า : บ็อง เกิว์ด เกียะเนียะนี เฟสบุค ซฺร็วล โดกจ์ บอก เจก
แปลว่า : สร้าบัญชีเฟสบุ๊คง่ายอย่างกับปอกกล้วย
អានថា : សា់ង់ បញ្ឈី ហ្វេតប៊ូក ង៉ាយ់ យ៉ាង កាប់ ប៉ក ក្លួយ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น