បក់-พัด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : បក់
อ่านว่า : เบาะก์
แปลว่า : พัด
អានថា : ផាត់
ภาษาอังกฤษ : to blow by using fan
Listen :

ตัวอย่าง : ក្ដៅទេ ចាំអូនបក់ឲ្យ។
อ่านว่า : กฺเดา เต๊   จำโอน เบาะก์ ออย
แปลว่า : ร้อนไหม เดี๋ยวหนูพัดให้
អានថា : រ៉នម៉ាយ? ឌ៎ាវនូ៎ផាត់ហៃ់

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น