នំពង់-ขนมขาโค ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
នំពង់-ขนมขาโค ภาษาเขมรวันละคำ

នំពង់-ขนมขาโค ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : នំពង់, នំសណ្ដែក
อ่านว่า : นม ปง, นม ซ็อน แดย์ก
แปลว่า : ขนมคาโคว์

ตัวอย่าง : ខានបានញ៉ាំនំពង់យូរហើយ
อ่านว่า : คาน บาน ญำ นม ปง ยู เฮิว์ย
แปลว่า : ไม่ได้กินขนมคาโคว์นานแล้ว

ความคิดเห็น