នំផ្លែអាយ,នំសម្លាប់ប្ដី-ขนมฆ่าผัวเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
នំផ្លែអាយ,នំសម្លាប់ប្ដី-ขนมฆ่าผัวเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

នំផ្លែអាយ,នំសម្លាប់ប្ដី-ขนมฆ่าผัวเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : នំផ្លែអាយ ឬ​ នំសម្លាប់ប្ដី
อ่านว่า : นม พแลย์ อาย รือ นม ซ็อมลับ พแด็ย
แปลว่า : ขนมฆ่าผัว (ไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับ เพราะผมไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเลย)
ภาษาอังกฤษ : Samlab bdey (a kind of cake of Cambodians)

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះរកទិញនំផ្លែអាយញ៉ាំអត់សូវបានទេ។
อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ โหรก ติงญ์ นม พแลย์ อาย ญำ อ็อด โซว บาน เต
แปลว่า : ทุกวันนี้หาซื้อขนมฆ่าผัวนี้กินไม่ค่อยได้แล้ว

ความคิดเห็น