នំចាក់ច័ន្ទ-ขนมชั้น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : នំចាក់ច័ន្ទ
อ่านว่า : นมจักจัน
แปลว่า : ขนมชั้น
អានថា : ខៈ ន៎ម់ ឆា៑ន់

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាចេះធ្វើនំចាក់ច័ន្ទទេ?
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา แจ๊ะฮ์ ทฺเวอ นม จักจัน เต๊
แปลว่า : มีใครทำขนมชั้นเป็นไหม
អានថា : មី ខ្រៃ ថាំ ខៈន៎ម់ ឆា៑ន់ ពេន់ ម៉ា៎យ

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น