នៅសុខៗ-อยู่ดีๆ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : នៅសុខៗ
อ่านว่า : เนิว ซกๆ
แปลว่า : อยู่ดีๆ, จู่ๆ
អានថា : យូ់ឌីៗ, ជូៗ
ภาษาอังกฤษ : unexpectedly
Listen :

ตัวอย่าง : នៅសុខៗមានអារម្មណ៍ចង់យំ។
อ่านว่า : เนิวซกๆ เมียน อาร็อม จ็อง ยม
แปลว่า : อยู่ดีๆ รู้สึกอยากจะร้องให้ทันที
អានថា : យូ់ ឌីៗ រូស៊ឹក យ៉ាក រ៉ង ហៃ ថាន់ធី

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น