នៅសុខៗ-อยู่ดีๆ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second

ภาษาเขมร : នៅសុខៗ
อ่านว่า : เนิว ซกๆ
แปลว่า : อยู่ดีๆ, จู่ๆ
អានថា : យូ់ឌីៗ, ជូៗ
ภาษาอังกฤษ : unexpectedly
Listen :

ตัวอย่าง : នៅសុខៗមានអារម្មណ៍ចង់យំ។
อ่านว่า : เนิวซกๆ เมียน อาร็อม จ็อง ยม
แปลว่า : อยู่ดีๆ รู้สึกอยากจะร้องให้ทันที
អានថា : យូ់ ឌីៗ រូស៊ឹក យ៉ាក រ៉ង ហៃ ថាន់ធី

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %