នៅលីវ-ยังโสด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

วันนี้แถมให้อีกโพสท์น่ะครับ
image

ภาษาเขมร :
មូលហេតុដែលនៅលីវគឺ :
១. បែកគ្នា
២. រង់ចាំគេ
៣. ចូលចិត្តសេរីភាព
៤. មិនមានអ្នកស្រលាញ់
មួយណាជាហេតុផលរបស់អ្នក?

อ่านว่า :
มูว์ล-ละ-แฮย์ด แดย์ล เนิว ลีว กือ
มวย. แบย์ก คเนีย
ปี. รง จำ เก
แบ็ย. โจว์ล เจิด เซ แร็ย เผียบ
บวน. เมิน เมียน เนียะก์ ซรอ ลัย์ญ
มวย นา เจีย แฮย์ด พอว์ล โร เบาะฮ์ เนี๊ยะก์?

แปลว่า :
สาเหตุที่ยังโสดคือ:
๑. เลิกกัน
๒. รอคอยเขา
๓. ชอบความอิสระ
๔. ไม่มีคนจะรัก
อันไหนเป็นเหตุผลของคุณ

ป.ล. ใครโสดตอบด้วย

ความคิดเห็น