នឹង-จะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : នឹង
อ่านว่า : นึง
แปลว่า : จะ
អានថា : ចៈ
ภาษาอังกฤษ : will

ตัวอย่าง : ខ្ញុំនឹងមិនប្រើលុយខ្ជះខ្ជាយ។
อ่านว่า : คญม เนิง เมิน เปรอ ลุย คฺเจียะ คเจียย
แปลว่า : ฉันจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย
អានថា : ឆា៎ន់ចៈម៉ៃឆាយងើន់ហ្វុ់មហ្វឿយ

ความคิดเห็น