នឹក-คิดถึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
នឹក-คิดถึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

នឹក-คิดถึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : នឹក
อ่านว่า : นึก, เนิก
แปลว่า : คิดถึง
អានថា : ឃីត់ ធឹ៎ង
ภาษาอังกฤษ : Miss

ตัวอย่าง : ម៉ាក់អ៊ើយ! កូននឹកម៉ាក់ខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : มะก์ เอ้ย  โกน เนิก มะก์ คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : แม่เอ่ยแม่ ลูกคิดถึงแม่มากเลย
អានថា : មែ់អ៊ើយមែ់ លូកឃីត់ធឹ៎ងម់ែម៉ាកលើយ

ความคิดเห็น