នាយករដ្ឋមន្ត្រី-นายกรัฐมนตรี ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
នាយករដ្ឋមន្ត្រី-นายกรัฐมนตรี

នាយករដ្ឋមន្ត្រី-นายกรัฐมนตรี

ภาษาเขมร : នាយករដ្ឋមន្ត្រី
อ่านว่า : เนีย โยะ ร็วด มน แตร็ย
แปลว่า : นายกรัฐมนตรี
ภาษาอังกฤษ : Prime minister

ตัวอย่าง : នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមនុស្សមិនបានការ។
อ่านว่า : เนีย โยะ ร็วด มน แตร็ย ฮน แซย์น เจีย โม นุฮ์ เมิน บาน กา
แปลว่า : นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เป็นคนไม่ได้เรื่อง

ความคิดเห็น