នាយករដ្ឋមន្ត្រី-นายกรัฐมนตรี ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
នាយករដ្ឋមន្ត្រី-นายกรัฐมนตรี
នាយករដ្ឋមន្ត្រី-นายกรัฐมนตรี

ภาษาเขมร : នាយករដ្ឋមន្ត្រី
อ่านว่า : เนีย โยะ ร็วด มน แตร็ย
แปลว่า : นายกรัฐมนตรี
ภาษาอังกฤษ : Prime minister

ตัวอย่าง : នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមនុស្សមិនបានការ។
อ่านว่า : เนีย โยะ ร็วด มน แตร็ย ฮน แซย์น เจีย โม นุฮ์ เมิน บาน กา
แปลว่า : นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เป็นคนไม่ได้เรื่อง

ความคิดเห็น

Next Post

កូល័រផាត់ពណ៌-สี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Fri Jan 10 , 2014
Spread the love ภาษาเขมร : កូល័រផាត់ពណ៌ อ่านว่า : โก เลอ พัด ปัวร์ แปลว่า : จานสี អានថា : ចានស៊ី ภาษาอังกฤษ : palette ตัวอย่าง : កូល័រផាត់ពណ៌ខ្ញុំបាត់ទៅណាមិនដឹង រកអត់ឃើញ។ อ่านว่า : โก เลอ พัด ปัวร์ คญม บัด โตว นา เมิน เดิง  โหรก อ็อด เคิย์ญ แปลว่า : จานสีผมหายไปไหนไม่รู้ หาไม่เจอ អានថា : ចានស៊ីផ៎ុុមហ៎ាយប៉ៃណ៎ៃម៉ៃរ់ូ  ហ៎ាម៉ៃជើ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 779 […]
%d bloggers like this: